kashmir blogs-Truth about Kashmir-" kashmir blog""

The Absence

Posted in JAMMU & KASHMIR, kashmir by Sandeep on March 20, 2014

The void of the Kashmiri Pandits

From Kashmir Does not speak

Zabarwan does not speak of them

Nor the shankaracharya hill

The Vermilion colour of

The sharika does not speak of them

Nor the Hariparbhat

The Dal lake does not speak of them

Nor the Nagin and Manasbal

The Chinar tree does not speak of them

Nor the Deodar tree

Their fields don’t speak of them

Nor their Orchards

The deserted lanes leading to

Their homes don’t speak of them

Nor their deserted village

And Yet

the traces left

by their voidness

murmur among themselves

the  tales

of their past

and the conspicuous

absence of the present….

Kashmiri Pandit Gotras and their Surnames

Posted in hinduism, india, JAMMU & KASHMIR, kashmir by Sandeep on March 10, 2014

 

Listed below are the Kashmiri Pandit Gotras(in Bold and underline) and their respective surnames:

1.       Dattatreya  

Koul, nagari ,jinsi, jalali, watal, sultan, ogra, aima, moza, daunat, tota, basih, kissu, mandhal, sangari, rafiz, balav, Nehru, drabi, bamzai, sharga,

2.Upma

Revu

3.Doha

Razdan

4.Kanth Daumya

Razdan, Wangni, muju,sher

5.Swamin mudgli

Zabeh, Razdan, Mushran, channa, kanth, Khazanchi, hast, valav, monga, devani, jattu, zotan, pout, shora, lala(razdan)

6.Swamin gautam

Gurutu, Razdan, Thaplu, naqeb, tehlachar,kak, labru, parman, zarmi, padura, langar, changru,khosa, kakapori, badam, raina, qazi, challu, pyala

7.Swamin gautam logaksh

Jokhu,razdan

8.Swamani Bhardawaj

Tikku, munshi, kahar, miskeen, ghadiyali, bazari, khan

9.Paldev vaas gargyey

Shivpuri, pandit, malla, pattu, mirkhor, kadalbujju, kokru, hangru, pandit(thuthu), Bhavnu, bakaya, khushu, Kitchu, Misri, Khar, Mam

10.Pat saas Kaushik

Ganju, Kuchru, Solu, Jattu, Ambardar, Kuli, Vaishnavi, Brabu, Musalman, Kapan, Wanchu, Miya, Jawansher, Jalla, Panju, Mattu, Fotedar

11.Devpat Samin

Upmanyu, Kaushik, Shivpuri

12.Devpat Upmanyu

Khosu, Mewa, Pandit

13.Bhav Kapishthal upmanyu

Wani, Khan

14.Samin Vaas Upmanyu

Dullu

15.Rajparashar

Razdan

16.Swamin vaaas upmanyu

Bhat, Wali

17.Swamin Upmanyu

Giggu

18.Kash Upmanyu

Bhat

19.Bhootvas upmanyu logaksh

Peshin, Zalpuri, Thakur

20.Rajbhoot Logaksh Deval

Bhan

21.Ratri Bhargava

Zithshu

22.Bhoot Logaksh Dhomya Gautam

Handu

23.Devsamin Gautam Kaushik Mudgalya Bhardawaj

Pandit, cukil

24.Swamin Mudhgaliya Parashar

Geeru

25.Swamin Vaas

Tufchi

26.Warivas

Sahni

27.Vashisth Gargeya

Pandita

28.Swamin Kaushik

Thakar, Watal

29.Swamin Bhargava

Bali, Batav

30.Swamin Kaushik Bhardawaj

Bhat, Kokru

31.Swamin shandelya

Pandit, Vaas

32.Swamin Vaas Atreya

Thussu, Ghazi, Waza

33.Swamin Gautam Atreya shalan Kotass

Raina

34.Swamin Gautam Atreya

Cholu

35.Swamin Kanth Kashyap

Labru

36.Swamin Gargeya

Machama

37.Swamin Gan Bhoshak

Paveh

38.Swamin Gautam Bhardawaj

Kamdha

39.Swamin Vaas Logaksh

Taav

40.Dharbhardawaj

Dhar trisal,Misri, jawansher, Kandhari, Thalchur, Othu, Turki, Waguzari, Bangi

41.Vashisht Bhardawaj

Bhat, Hakhu, Handoo

42.Dev Bhardawaj

Bhat, Mhad, Kallu

43.Sharman Bhardawaj

Bhat

44.Dev Baraj Kaushik

Deva

45.Shandilya Bhardawaj

Bhat

46.Nand Kaushik Bhardawaj

Bhat

47.Kaushik Bhardawaj

Bhat

48.Shandli

Kar

49.Chand Shandli

Sadhu

50.Varshandli

Jogi

51.Varvasak Shandli

Safaya

52.Vardev Shelan Kapi

Mota

53.Mitr Shandli

Sayd

54.Dev Shandli

Batphool

55.Raj Shandli

Vakh

56.Sam Shandli

Bhat

57.Swamin Rishi Kani Gargeya

Kaul, Kamzhat

58.Shelan Kautas

Telvan, Kaul, Mukku

59.Kauts Atreya

Bhat, Razdan

60.Rajdhatt Atreya Shalan Kautas

Bhat

61.Sharman Atreya

Gadhu

62.Bhav Atreya

Wariku

63.Swamin Warshikran

Katju, Kaw, Chouthai

64.Bhav Kapishithl

Kaw

65.Ratr Vishwamitr Agasth

Trakru, Mattu

66.Dhar Keshtal

Ladav, Bhat

67.Kanth Kashyap

Wasav, Razdan, Bhat

68.Mitr Kashyap

Bhat  Kheda

69.Dhatsharman Kanth Kashyap

Bradu, Raina

70.Dev Kashyap Mudhgalya Kashyap

Bradu

71.Dev Kashyap Mudhgalya Gautam

Aakhan

72.Swamin Bhargava Bhardawaj Aus Atri

Kallu

73.Dev Gargi

Bahan

74.Dev Vashisht

Akbhalu

75.Dev Kauts Atreya

Badgami

76.Dev Vishwamitr Varshigan

Wangoo

77.Dev Gautam

Bhat

78.Dev Kath Kashyap

Kar

79.Dev Logaksh

Pandit, Santapori

80.Dev Kaushik

Bhat

81.Arth Varishan Shandalya

Chaudhari

82.Kaushik

Bhat

83.Pat samin Kaushik dev ratr parvar

Pandit, Vayil

84.Vashisht

Bhat, Rangateng

85.Ratr Vishwamitr Agasth

Pandit

86.Kar Chand Shandliya

Chaudhari, Kar

87.Mitra Kaushik

Pandit

88.Sharmatakauts

Bhat, Sas

89.Dhatvas

Kahaar

90.Vashisht Swamin Mudhgalya

Bhandari

91.Ishwar Shandilya Kaushik

Rawal, Nakhasi

92.Dhat Dhat Shelan Kauts

Bhat, Sathu, Kasba, Malik, Kahkashu

93.Ratr Varshgan

Kotar

94.Parashar

Pachih

95.Aatr Bhargav

Happa

96.Bhoot Logaksh

Pandit

97. Raj Vashisht

Shanglu

98.Dhat Varshiman

Sanar

99.Rishi Kaushik

Kashkari

100.Rishi Kavigarg

Zaroo

101.Samvas Gargh

Bhat, Sam

102.Nand Kaushik

Bhat

103.Swamin Mudhgaliya

Madan

104.Swamin Haswasi

Khan, Katu

105.Bhav Kapishthal

Radu,Kalla, Sapan, Lattu, Kattu, Wantu, Chur, Chudhar,Geeru, Hakin, Wangnu,Shav

106.Bhav Kapishthal Upmanyu

Katharu

107.Swamin Vas Logaksh

Chathu

108.Dharbhardawaj

Zangam

109.Dev Bhardawaj

Tu

110.Bhoot Upmanya

Khi rabri, Braru, Saidha, uppal

111.Swamin Atreya

Shaal, Handu, jadwaali, sik, chak

112.Shandaliya

Shayir

113.Swaminvaas Gargi

Sum,Nand, Gadhwa, Datt, Halmat, Langoo

114.Swamin Ghosh Vas Upmanyu

Chaku

115.Sharman Kauts Atreya

Ragu, Nand, Gadhwa, Datt

116.Dev Parashar

Yachh

117.Kanth Daumya

Kaw, Bredh,

118.Dhar Varshiman

Safaya, Bakshi, Kuchru, Shali

119.Dhar Kapishthal Upmanyu

Meech

120.Mitra Swamin Kaushik Atreya

Pandit, Handu

121.Vasudev Palgargya

Patwari

122.Pat swamin Kaushik

Kanna, Kitru, Darbari,Wali, Ganhar,Saraf,

123.Rishikany Gargeya

Goja

124.DevBhardwaj

Mawa, Gadru

125.Vashisht Vishwamitr

Trakru

126.Swamin Gautam

Taimini

127.Upmanyu Kaushik

Sapru

128.Nand Gautam Kashyap

Bhat

129.Raz Kaushik

Bhat

130.Upmanyo Logakshi

Dhobi, Karihaloo

131.Ghosh Vachya Upmanyu

Pandita

132.Devdat Gautam Kaushik Bhardawaj

Pandit

133.Shalakayan

Pathwari

134.Ratn Kawach

Raina

135.Raj Parashar

Razdan

136.Karshandalya

Shishu

137.Devkashyap

Chatta

138.Ratr Vishwamitr Vasishth

Trakru

139.Dhar Shalkya

Dhar

140.Kaal

Maatu, Bhindru(mattu)

141.Devshandilya

Jaan, Teenglu

142.Swamin Vashisht

Kothedar

143.Dhar Kapishthal Manav

Bhootnath, Jyotshi

144.Vishnu Atreya

Bhan

145.Vishwa mitr Agasthya

Razdan

146.Samanth

Hakhu

 

source:Kashmiri vijeyeshwar Panchang